پرستاران / شعری از شاعر معاصر لطیف عمرانپور
پرستاران
▫️برای پرستاران وطن که این روزها با تمام دلشان مبارزه می کنند
▫️لطیف عمران‌پور . سرپل ذهاب

...پرستاران آبی پوش رقصیدند 
 پرستاران بی تاب
پرستاران بی لبخند
پرستاران ماه تلخ 
پرستاران اسفند 

پرستاران گذشتند
و سالن پر شد از حجم ( گلایول ) ها 
و من از پشت عینک های سرد 
عبور ( سار ) را دیدم 
عبور ( سال ) های سنگ را
هجوم سایه های ناشناس

بهار از کوچه ی خلوت گذشت 
و من برگشته بودم 
به صدای زنی بی رنگ
زنی بر ( صفحه ی ) دلتنگ:

_ تمام دوستانم رفته اند
_ تمام عکس های این پروفایل
_ تمام رنگ های این اُتاق
_ تمام...

چراغم را به ( زن) دادم
ولی تصویر او خاموش 
ولی آنجا نبودند 
پرستاران... 
پرستاران آبی پوش...

🔸فروردین ۹۹ _ سرپل ذهاب


اطلاعات شما ذخيره شود ؟