رابطه ی کنش و شخصیت در طرح روایی شاه و کنیزک / دکتر نسرین علی اکبری
 رابطه ی کنش و شخصیت در طرح روایی شاه و کنیزک /  دکتر نسرین علی اکبری
چکیده مطالعات ادبی کالبد شکافی روایت را یکی از کارآمدترین روش های شناخت متون داستانی نشان می دهد. راوی ماده ی خام داستان را دوباره سازمان دهی می کند و در قالب واحدهای کنشی و در نمایه ای بزرگتر جای می دهد...

 


چکیده


مطالعات ادبی کالبد شکافی روایت را یکی از کارآمدترین روش های شناخت متون داستانی نشان می دهد. راوی ماده ی خام داستان را دوباره سازمان دهی می کند و در قالب واحدهای کنشی و در نمایه ای بزرگتر جای می دهد. در این سامان دهی راوی پا پیش نمی نهد که مستقیما با مخاطب سخن گوید بلکه از طریق شخصیت ها مخاطب را در جریان اندیشه ها و احساسات جاری در متن قرار می دهد. به همین دلیل است که در دو قرن اخیر رابطه ی میان شخصیت و کنش یکی از مهم-ترین مسائلی است که روایت شناسان به آن توجه کرده اند.

 

 هنری جیمز کنش و شخصیت را دو روی یک سکه می دانست. پراپ در ریخت شناسی قصه های پریان به کنش () اهمیت بیش تری داد. روایت شناسان پس از او مطالعات روایت شناسی را با این رویکرد ادامه دادند. تودورف و گرماس روایت شناسی روسیه را به دانش روایت فرانسه پیوند زدند و دیدگاه پراپ را مورد نقادی قرار دادند و تعداد کنش های سی و یک گانه ی او را کاهش دادند و آن ها را در یک نظام تقابلی مورد توجه قرار دادند. سنجش متونی مانند مثنوی که جنبه ی روایی دارد با نظریه های ادبی نوین سبب می شود که هم سنت روایی ایران شناخته شود و هم توانایی ها و تنگناهای نظریه های ادبی برای اعمال بر متون ادب فارسی به ویژه متون عرفانی سنجیده شود تا الگوهای روایت و راه های درک کنش و شخصیت و نیز تأویل معنایی که متن در اثر این رابطه می یابد شناخته تر شود

 


 

کلید واژه ها: کنش، شخصیت، ساختارگرایی، روایت، مثنوی.

برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید: رابطه ی کنش و شخصیت دکتر علی اکبری.pdf 

اطلاعات شما ذخيره شود ؟