شور رهایی در اشعار پیش از انقلاب دکتر شفیعی کدکنی / دکتر قاسم صحرایی دانشیار دانشگاه لرستان
شور رهایی در اشعار پیش از انقلاب دکتر شفیعی کدکنی  / دکتر قاسم صحرایی دانشیار دانشگاه لرستان
آزادی‌خواهی و رهایی‌طلبی از درون‌مایه‌های اشعار غنایی سده‌ی اخیر است که بخصوص با در نظر گرفتن زمینه‌های اجتماعی شکل‌گیری آن شایسته‌ی تأمل بیشتری است.نقش شاعران در ایجاد فضای‌ آزادی‌خاهی و استبدادستیزی و ترغیب مردم به مبارزه‌ی فکری و عملی با بیداد حاکم بر اجتماع در دوران مشروطیت و پس از آن قابل چشم‌پوشی نیست....

 «شور رهایی در اشعار پیش از انقلاب دکتر شفیعی کدکنی» عنوان مقاله ای ارزشمند از دکتر قاسم صحرایی دانشیار دانشگاه لرستان است . این مقاله در پژوهشنامه ی «ادبیات غنایی» در بهار ۱۳۸۸ منتشر گردیده و همکار ایشان در این مقاله  آقای شهاب گلشنی است.گفتنی است که ارتقای درجه ی استادیاری به دانشیاری ایشان بعد از چاپ و انتشار این مقاله بوده است

چکیده ی مقاله: 
آزادی‌خواهی و رهایی‌طلبی از درون‌مایه‌های اشعار غنایی سده‌ی اخیر است که بخصوص با در نظر گرفتن زمینه‌های اجتماعی شکل‌گیری آن شایسته‌ی تأمل بیشتری است.نقش شاعران در ایجاد فضای‌ آزادی‌خاهی و استبدادستیزی و ترغیب مردم به مبارزه‌ی فکری و عملی با بیداد حاکم بر اجتماع در دوران مشروطیت و پس از آن قابل چشم‌پوشی نیست.محمد رضا شفیعی کدکنی(م.سرشک)یکی از شاعران بزرگ پس از مشروطه‌ی ایران است که اندیشه‌های اجتماعی و موضوعاتی همچون آزادی، آزادی‌خواهی و استبدادستیزی از آرمان‌های او بوده و حجم کثیری از اشعار وی را دربرگرفته است.ما در این مقاله کوشیده‌ایم با روش توصیفی-تحلیلی مفاهیم و موضوعات آزادی‌خواهی و استبدادستیزی‌ را در اشعار پیش از انقلاب اسلامی شفیعی کدکنی بررسی کنیم تا به واسطه‌ی آن هم نقش این شاعر آزادی‌خواه را در آگاهی بخشی به جامعه‌ی عصر خود روشن‌تر کنیم و هم جلوه‌هایی از تعهد و رسالت‌ اجتماعی شاعر را بازنماییم.مهم‌تر آنکه شیوه‌ی بیانی مؤثری را که او در بیان این موضوع،متناسب با فضای اجتماع عصر خود برگزیده است،آشکار کنیم.زیرا به نظر می‌رسد بین شیوه‌ی بیان غیر صریح، تمثیلی،نمادین و رمزگونه‌ی شاعر در موضوعات آزادی‌خواهی و استبدادستیزی با فضای جامعه‌ی‌ استبدادزده‌ی عصر او در پیش از انقلاب اسلامی رابطه‌ی مستقیم وجود دارد.

کلیدواژه ها : شفیعی کدکنی ،آزادی ،رهایی ،آزادی‌خواهی ،استبدادستیزی

برای دانلود کلیک کنید: شور رهایی در اشعار شفیعی.pdf

اطلاعات شما ذخيره شود ؟