سایه شجره یَقْطینِ قرآن کریم بر شاخ نبات حافظ (ره) / دکتر علی نظری دانشیار دانشگاه لرستان
سایه شجره یَقْطینِ قرآن کریم بر شاخ نبات حافظ (ره) / دکتر علی نظری  دانشیار دانشگاه لرستان
قرآن کریم از مهم ترین آبشخورهای زبان و اندیشة حافظ(ره) است . در حقیقت، شههد و شهرر سخن غزل ( »... دوش وقت سحر « حافظ، آمیخته با شجرة طیبة قرآن حریم است. مفروض است، غزلِ ۱۸۳ )بازتابی پنهان و هدفمند از داستان حضرت یونس(ع) در قرآن کریم است...
قرآن کریم از مهم ترین آبشخورهای زبان و اندیشة حافظ(ره) است . در حقیقت، شههد و شهرر سخن غزل ( »... دوش وقت سحر « حافظ، آمیخته با شجرة طیبة قرآن حریم است. مفروض است، غزلِ ۱۸۳ )بازتابی پنهان و هدفمند از داستان حضرت یونس(ع) در قرآن کریم است. واژگانی از قبیل غمّ، نجهات،ظلمت، قدر، صبر، نبات، و... در کنار معانی عرفانیی همچون آینة وصف جمال، بیخود از شعشعة پرتو ذات، نجات از بند غم ایام و... بیانگر این است که حافظ در سهر ایش ایه ن غهزل ، از داستان حضرت یونس(ع)، الگو گرفته است؛ ارجاع این غزل به آیات کریمه، خواننده را در فهم صحیح غزل ، یاری می کند. این مقاله به روش تحلیلی توصیفی، به این نتیجه دست یافت که میان غزل ۱۸۳ و داستان قرآنی یونس)ع(، ارتباطی آگاهانه و پنهان وجود دارد و ابیات غزل، مستقل از هم نیست؛ بلکه انداموار، داستان و موضوع مشخصی را با زبان غزل به تصویر کشیده است.


فایل پی دی اف مقاله :
سایه شجره یقطین.pdf
اطلاعات شما ذخيره شود ؟