اثر پذیری پنهان غزل ۱۸۹دیوان حافظ از داستان حضرت سلیمان / دکتر علی نظری دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان
اثر پذیری پنهان غزل ۱۸۹دیوان حافظ از داستان حضرت سلیمان / دکتر علی نظری دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان
محور پژوهش حاضر، این فرض است، که آیات و داستان سلیمان(ع) در سوره نمل،الگو و مبنای حافظ در سرایش غزل ۹۸۱ قرار گرفته به گونه ای که می توان طایر دولت را رمزی از هدهد دانست و تذرو را، نشانی و تأویلی از ملکه سبإ به حساب آورد. مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی و مطالعه‌ی کتابخانه‌ای با مقایسه‌ی غزل ۹۸۱ حافظ با داستان حضرت سلیمان در قرآن کریم به ویژه سوره نمل به این نتیجه دست یافته است که حافظ در سرایش غزل مورد بحث، تحت تاثیر آیات و داستان سلیمان قرار گرفته ...

محور پژوهش حاضر، این فرض است، که آیات و داستان سلیمان(ع) در سوره نمل،الگو و مبنای حافظ در سرایش غزل ۱۸۹قرار گرفته به گونه ای که می توان طایر دولت را رمزی از هدهد دانست و تذرو را، نشانی و تأویلی از ملکه سبإ به حساب آورد. مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی و مطالعه‌ی کتابخانه‌ای با مقایسه‌ی غزل ۹۸۱ حافظ با داستان حضرت سلیمان در قرآن کریم به ویژه سوره نمل به این نتیجه دست یافته است که حافظ در سرایش غزل مورد بحث، تحت تاثیر آیات و داستان سلیمان قرار گرفته و ابیات وی تأویلی از مفاهیم قرآنی است. این اثر پذیری پنهان از قرآن کریم و تفاسیر به ویژه تفسیر کشاف زمخشری، آگاهانه و هدفمند بوده و حافظ با اتصال سخن خود با مبدأ وحی، شعر خود را رنگی معنوی و الهی بخشیده است...

برای دریافت مقاله روی لینک زیر کلیک کنید
نظرات [۱]
جمعه، ۲۴ دی ۱۳۹۵ :: ۱۸:۴۲
حضرت حافظ کمتر ۵۰۰ غزل دارد، عزل ۹۸۱ از کجا آمده؟
اطلاعات شما ذخيره شود ؟