علی اشرف نوبتی«پرتو» (شاعرکرمانشاهی)

علی اشرف نوبتی فرزند اسداله متخلص به پرتو در سال ۱۳۱۰ خورشیدی در کرمانشاه متولد شد. تحصیلات را در زاد گاهش فرا گرفت و برای امرار معاش به کار آزاد روی آورد .او از نخبه شاعران نغز گفتار و شیرین سخن کرمانشاهی است .غزلهایش از ویژگی خاصی بر خور دار است و به حقیقت کمتر کسی در این حوزه توانسته است مانند پرتو باشد .

به سبک هندی سخت علاقه مند است و بیشتر آثار شاعران این سبک را تجربه کرده است پرتو حافظه ای بسیار قوی دارد و به همراه قریحه شعری اش، سخنش به دور از تکلف و عاریه های زبانی است. اندیشه اش رنگین تر از بهار می باشد و شورو جذبه و احساس نهفته در کلامش او را در زمره استادان مسلم شعر،قرار داده است.

مجموعه شعر (کوچه باغی ها ) از ایشان می باشد.