اردشیر پشنگ: درخت گردو؛ روایت امید در دل تراژدی!
http://www.faratab.com/news/۱۱۲۱۱/%D۸%AF%D۸%B۱%D۸%AE%D۸%AA-%DA%AF%D۸%B۱%D۸%AF%D۹%۸۸%D۸%۹B-%D۸%B۱%D۹%۸۸%D۸%A۷%DB%۸C%D۸%AA-%D۸%A۷%D۹%۸۵%DB%۸C%D۸%AF-%D۸%AF%D۸%B۱-%D۸%AF%D۹%۸۴-%D۸%AA%D۸%B۱%D۸%A۷%DA%۹۸%D۸%AF%DB%۸C%۲۱
اطلاعات شما ذخيره شود ؟