اصغر فرهادی دوباره در ایران فیلم‌ می‌سازد
https://www.isna.ir/news/۹۸۱۱۲۳۱۷۲۷۴/%D۸%A۷%D۸%B۵%D۸%BA%D۸%B۱-%D۹%۸۱%D۸%B۱%D۹%۸۷%D۸%A۷%D۸%AF%DB%۸C-%D۸%AF%D۹%۸۸%D۸%A۸%D۸%A۷%D۸%B۱%D۹%۸۷-%D۸%AF%D۸%B۱-%D۸%A۷%DB%۸C%D۸%B۱%D۸%A۷%D۹%۸۶-%D۹%۸۱%DB%۸C%D۹%۸۴%D۹%۸۵-%D۹%۸۵%DB%۸C-%D۸%B۳%D۸%A۷%D۸%B۲%D۸%AF
اطلاعات شما ذخيره شود ؟