از دفتر غزل کوردی دیروز / جلیل آهنگرنژاد

از دفتر غزل کوردی دیروز / جلیل آهنگرنژاد

ت زه‌خم سه‌رد تابووت چووینێگی! له بنڕاخه‌یل واران‌زا

م گریه‌یل لچ ئرمێس کاڵێگم هه چۊ چۊزه‌یل داران‌زا


له ئێ تیژی خیاڵه‌یله یه‌کێ تکیه‌ێ ،م چوورم تا زه‌ۊه‌یل وه‌یل

له کیسه‌ێ بێ په‌لاماری ، له فرعه‌ونه‌یل ساڵان سه‌رد جاران‌زا


م له‌ێ ئاسانسوره گیژم گ تا سوو تام ئاسن ده‌ێد و ژان وارێ

م له‌ێ بۆدردیزڵه سه‌ردم گ جاده‌یلێ وه‌ره و من تیه‌ن! وه‌ره‌و ژان‌زا !


له شوونم تا وه سوو گل ده‌ن گه‌ماڵه‌یل سیه‌ێ وه‌یلان تاوان‌سوز

له‌ش تابووت  فرعه‌ونێ، له‌ش چه‌رمێ دیوه‌ته‌یله وه‌یله‌گه‌ێ خان‌زا


م له ساته‌یل نوو سیرم له هه‌ر چێ بێ خیاڵی دایره‌ێ سه‌رده

دڵم دڵگیره هه‌ێ هانا له هه‌ر چێ چه‌و له هه‌ر چی عشق تاوان‌زا! ...


زمستان ۱۳۹۲ خورشیدی

اطلاعات شما ذخيره شود ؟