برای علی اشرف درویشیان / قلمی که بیداری آموخت! دکتر مجید حسینی
برای علی اشرف درویشیان / قلمی که بیداری آموخت! دکتر مجید حسینی
درویشیان راوی چهره سیاه فقر بود فقر اقتصادی ! فقر بهداشتی !فقر فرهنگی !فقر انسانیت !فقر عاطفه ها و ....بی شک حسرت یادنامه ایشان بر پیشانی اوراق شده عهد جوانی ماند و افسوس برای اینکه نشد قلم توانای ایشان را در زمان حیاطش قدر دان شوم . درویشیان معلم بزرگ خدمت بود ...

🔻سالهای پنجاه و شش و پنجاه و هفت یکی از مجموعه هایی که ما بچه ها را با کتاب آشنا کرد مجموعه داستانهای مرحوم علی اشرف درویشیان بود .
کتابهایی کوچک اما با محتوایی بزرگ . تمام کتابهایش پر بود از قهرمانانی گمتام و فقیر که برای همه ما شناخته شد ه بودند . قهرمانانی از جنس خود ما ، شبیه خود ما ! با کفشهای پاره پوره و لباسهای رنگ و رو رفته و پر از حرفهای ساده و ابتدایی اما مملو از صمیمیت و راستی ، لبریز از احترام و شادی و عشق.
🔻علی اشرف در این کتابها چهره کاملی از فقر و نکبت و بدبختی طبقه پایین جامعه که خود هم جزیی از ان بود بتصویر می کشید . هم او بود که به زبان مردم کوچه پس کوچه های فقیر نشین آبشوران تمام ستمی که بر آبشوران و مردمش رفته بود را بازگو کرد و تمام نداشته هایی که نیاز بود داشته باشند را در خواب نداشته  نادارها بیان کرد . ای کاش ملوچ بود و پرواز کرد تا از این نکبت سرای بی رحم و عاطفه پرواز کرد و رفت ! ای کاش ملوچ بود و به جنگ اژدهای فقر و ستم و تباهی و سیاهی رفت ! ای کاش زوری در بازوانمان می بود تا پدر به ما ماست نماسیده و شیر برنج سرد نمی گفت !ای کاش بشود خلط خونی پدر فقر  را درمان کرد تا دیگر منقل اتش گرمابخش دیگران را الوده نمی کرد . ای کاش شاهی نباشد و کسی در زندانهایش زندگی را به پایان نمی برد  ای کاش بشود برای گل طلاها کلاشهای قرمز خرید و رنگینه دامان بی رنگش را در رنگین کمان عشق رنگ میزد ! ای کاش ... 
🔻آری درویشیان راوی چهره سیاه فقر بود فقر اقتصادی ! فقر بهداشتی !فقر فرهنگی !فقر انسانیت !فقر عاطفه ها و ....بی شک حسرت یادنامه ایشان بر پیشانی اوراق شده عهد جوانی ماند و افسوس برای اینکه نشد قلم  توانای ایشان را در زمان حیاطش قدر دان شوم . درویشیان معلم بزرگ خدمت بود . و قدر دان فقرا وافسوس که در نظام فرهنگی ما  قدر این خادم فرهنگ گذاشته نشد و دریع و فسوس که خطی خبر برای مرگش هم انتشار داده نشد .
🔻چه نامی از وی برده شود یا نشود  زمان با خطی از درشتی خواهد نوشت : او نویسنده ای بزرگ و تاثیر گدار و پژوهشگری ستبر و بلند و برقرار بود 
نسل من خاطره اش از وی خاطره ای بیاد ماندنی و قطعا قدر دان همیشه او خواهد بود .متاسفم که چنین بزرگانمان را بیقدر و قامت رها می کنیم ! جاودان باد انکه  نسبتش در این ولایت با خورشید دانایی گسست ناپذیر است 
اطلاعات شما ذخيره شود ؟