استاد «هیمن»، پابلونرودای کردستان / دکتر فرزاد رحیمیان
استاد «هیمن»، پابلونرودای کردستان / دکتر فرزاد رحیمیان
استاد هیمن در سرایش اشعار، قالب های غزل، مثنوی، رباعی و چهارپاره را به کار گرفت و با مضامین بدیع خود توانست این فرم های دست فرسود را حیات و حرکت تازه ای ببخشد. در شعر هیمن عشق و مبارزه علیه استبداد ستم شاهی و فقر و فلاکت اجتماعی و به عبارتی برگ و باروت در هم آمیخته است و از این طریق سیمای شاعری مبارز به تصویر کشیده شده است.


🔺استاد سید محمد امین شیخ الاسلامی مکری متخلص به «هیمن»، در سال ۱۳۰۰ در شیلان ئاوی مهاباد چشم به جهان گشود و در ۲۸ فروردین ۱۳۶۵، به جاودانگی پیوست. 
🔺از وی علاوه بر دیوان اشعار، مجموعه شعرهای «ناله ی جودایی» و «تاریک و روون»، به یادگار مانده است و تصحیح کتاب نفیس «تحفه مظفریه» و مقدمه عالمانه وی بر این اثر و مقدمه بلند مجموعه شعر «تاریک و روون»، نمونه ای است از وسعت تفکر انتقادی و عمق نظریات ادبی این شاعر صاحب ذوق. 
وی با انتشار مجله وزین «سروه»، پس از پیروزی انقلاب، حیات تازه ای به ادبیات کردی اهدا کرد و سرآغاز یک جنبش ادبی نوین در نشو و نمای این ادبیات شد. 
🔺استاد هیمن در سرایش اشعار، قالب های غزل، مثنوی، رباعی و چهارپاره را به کار گرفت و با مضامین بدیع خود توانست این فرم های دست فرسود را حیات و حرکت تازه ای ببخشد.  
در شعر هیمن عشق و مبارزه علیه استبداد ستم شاهی و فقر و فلاکت اجتماعی و به عبارتی برگ و باروت در هم آمیخته است و از این طریق سیمای شاعری مبارز به تصویر کشیده شده است. 
محنت دوران مبارزه برای اثبات خویشتن ملی و فقر و نابسامانی های اجتماعی روزگار با ظرافت های ناز و نیاز عاشقانه، کوچه باغ شعر این شاعر خوش قریحه را به رنگ حزن و حضور درد و طرب عشق آراسته است. 

🔺هیمن از طریق زبانی کردن حزن و حرمان، انزجار حاصل از استبداد، تنگناهای سیاسی و خفقان حاکم بر اجتماع عصر خود، این مضامین را به ایده و اندیشه تبدیل می کند؛ چنانکه در هیأت و هیبت یک شاعر تمام عیار ملی و به مثابه یک شاخصه در تاریخ ادبیات کردی ظهور و بروز می یابد. 
🔺هیمن همانند پابلونرودا و دیگر شاعران ملی و نجات بخش جهان، بانگ آزادی و یکسانی و فریاد رفع تبعیض سر می دهد و همه این مفاهیم را از در صلح و آشتی و صورتبندی یک زندگی زیبا و مسالمت آمیز جستجو می کند. 
ادبیات متعهد و رستگاری طلب «هیمن»، علیرغم طرح مضامین سیاسی، اجتماعی و تاریخی، سرشار از شاعرانگی و ابعاد زیباشناختی است و زندگی سیاسی و اجتماعی و نگاه انتقادی وی در قبال وضعیت نابهنجار جامعه، هیچگاه از شاعرانگی شعر «هیمن» نکاست و عشق وی به وصال و وطن همواره صورتی شاعرانه به شاهکارهای وی بخشید.
🔺از حیث ادبی، غلبه جنبه های زیباشناختی و زبان عاطفی سرشار، تصویرپردازی قدرتمند، سادگی توأم با صلابت، بهره گیری از ظرفیت های مجازی و استعاری زبان، وسعت دایره واژگان و به تعبیری دیگر تسلط بلامنازعه بر زبان و کشف عناصر زیباشناختی آن، باعث شده است «هیمن» در کنار واکنش به ابعاد غیرشاعرانه و خشن زندگی سیاسی و اجتماعی و موضع گیری در قبال فراز و فرودهای تاریخی و مصائب و رنج های انسانی، همواره شاعر باشد و شاعر بماند.

شیوه‌نی من شیوه‌نی ئینسانیه
بانگی ئازادی و گروی یه‌کسانیه 
شیوه‌نی من شینی کوردی بئ به‌شه
ئه و گه له ی حاشا ده که‌ن لئی و هه شه

اطلاعات شما ذخيره شود ؟