بین عشق آسمانی و زمینی فرق نیست! / اصغر عظیمی مهر
بین عشق آسمانی و زمینی فرق نیست! / اصغر عظیمی مهر
بی تو ، حالِ روح بیتابم فقط تغییر کرد !
علتِ تحلیلِ اعصابم فقط تغییر کرد !
شورشی کردم علیه وضع موجودم، ولی_
من رعیت ماندم اربابم فقط تغییر کرد
من اثاث خانه را یک‌یک عوض کردم ، ولی
...
بی تو ، حالِ روح بیتابم فقط تغییر کرد !
علتِ تحلیلِ اعصابم فقط تغییر کرد !

شورشی کردم علیه وضع موجودم، ولی_
من رعیت ماندم اربابم فقط تغییر کرد

من اثاث خانه را یک‌یک عوض کردم ، ولی
خانه آن خانه‌ست ، اسبابم فقط تغییر کرد !

بین عشق آسمانی و زمینی فرق نیست!
قبله ثابت ماند، محرابم فقط تغییر کرد!

از "ده شب" رفت تا نزدیک‌های ‌"پنج صبح"
در نبودت ، ساعت خوابم فقط تغییر کرد !

"عاشق بیچاره" ، "مجنون روانی" ، "دوره گرد"
بین مردم ، اسم و القابم فقط تغییرکرد !

اطلاعات شما ذخيره شود ؟