ئاواره گه‌ی بیچاره گه‌ی بی خانمانم ئه‌رمه‌نی
ماڵد نیه‌زانم ها له‌کوو رووح و ره‌وانم ئه‌رمه‌نی!

ترسم وه‌‌گه‌ردم تا نه‌که‌ی بیوشی بچوو ده‌ر وا نه‌که‌ی  
  ئمجا م دی دیوانه گه‌ی ئاگر وه گیانم ئه‌رمه‌نی!

 ت به‌و موسلمانی بکه له‌ی گه‌وره مهمانی بکه
 هه‌ر چی ک خوه‌د زانی بکه م ناتوانم ئه‌رمه‌نی!

 بیخود ئرا ترسی خوه‌مم قورسه ده‌مم خاتر جه‌مم
 مانگه شه‌وه سایه‌ی خوه‌مه ها شان وه‌ شانم ئه‌رمه‌نی!

  نووش ئه‌وقره چشتی نیه ده‌ر واکه بارم که‌فتیه‌
 هه‌ر یه‌ی چکه‌ی نه‌زری بکه ته‌ر بوو زوانم ئه‌رمه‌نی!

 ئه‌ر یه‌ی که‌سی له دژمنی پرسی یه له کووره سه‌نی
وه گیان هه‌ر چی کافره ئیوشم نیه‌زانم ئه‌رمه‌نی!

  پشتم له بار ده‌رد و خه‌م شکیا نیه زانم چوه بکه‌م
 ده‌ردم یه‌سه‌ له‌ ماڵ خوه‌م بی خانمانم ئه‌رمه‌نی!

  رووژ و شه‌وم جوور یه‌که ده‌ر واکه مایووسم مه‌که     
  ئاخه وه‌ ناشه‌ڕ تازه‌م جیال جوانم ئه‌رمه‌نی!

 ده‌ر واکه زیوتر "په‌رته‌وه‌ " مهمانه‌گه‌ی ئاخر شه‌وه
 یه‌ی شیشه له‌و به‌د مه‌سه‌وه پرکه بزانم ئه‌رمه‌نی! 
اطلاعات شما ذخيره شود ؟