حسین صفامنش در گفتگو با صدای آزادی؛ موسیقی کُردی ریشه در اعماق تاریخ دارد
حسین صفامنش در گفتگو با صدای آزادی؛ موسیقی کُردی ریشه در اعماق تاریخ دارد
سیقی کُردی در کرمانشاه یکی از ستونهای محکم فرهنگ و هنر این سامان به حساب می آید. در این دیار بزرگانی بوده و هستند که این هنر را پاس می دارند و در این راه گام هایی ارزنده برمی دارند. قطعا مخاطبان این هنر آهنگ معروف «خوَیشکه خاسَگَم» ( که شعرش را زنده یاد اسد چراغی سروده بود) بارها و بارها شنیده اند و با این آهنگ به یاد چهره ای آشنا و بلندآوازه در حوزه ی موسیقی کُردی؛ «حسین صفا منش» افتاده اند...
سرویس فرهنگ و هنر صدای آزادی :  موسیقی کُردی در کرمانشاه یکی از ستونهای محکم فرهنگ و هنر این سامان به حساب می آید. در این دیار بزرگانی بوده و هستند که این هنر را پاس می دارند و در این راه گام هایی ارزنده برمی دارند. قطعا مخاطبان این هنر آهنگ معروف «خوَیشکه خاسَگَم» ( که شعرش را زنده یاد اسد چراغی سروده بود) بارها و بارها شنیده اند و با این آهنگ به یاد چهره ای آشنا و بلندآوازه در حوزه ی موسیقی کُردی؛ «حسین صفا منش» افتاده اند. وی در این سالها آثار مقبولی را در عرصه موسیقی کُردی خلق کرده و با حضور موثر خود در کنسرتهای مختلف این آثار را به مشتاقان فرهنگ و هنر تقدیم کرده است. صفا منش با درخشش در موسیقی کردی، اکنون فراتر از مرزهای کرمانشاه چهره ای دوست داشتنی است. گپی مختصر با این هنرمند محبوب می تواند مخاطبان را بیشتر با دنیای او آشنا کند: 
***
حسین صفا منش در چه خانواده ای و با چه نگرش هایی متولد شده و زندگی کرده است؟
باسلام ،من در خانوادە ای عشایر و اصیل  بە دنیا آمدەام کە زندگی سادە و  بە دور از هیاهو داشتە و از همان دوران کودکی تا جایی کە بە یاد دارم،بە نوعی همە اهل منزل بە موسیقی علاقمند بودند. مانند پدر بزرگم کە در آن زمان علاقە زیادی بە «هورە» داشت تا جایی کە با خود او هم هورە را زمزمە می کردم و این زمزمە ها را با شیرینی ها و تلخی هایش همیشە خوب بە خاطر دارم.
چه اتفاقاتی افتاد که در بین همه هنرها با موسیقی دمساز شدید؟ و کدام آواها  به شما انگیزه ورود به این دنیای متفاوت را داد؟
از دوران نوجوانی شوق و احساس خوانندگی در من  پیدا بود و حتی یادم هست  سر کلاس درس برای بچەها آواز می خواندم  و با اینکە در کرمانشاە بودیم و گویش سورانی برای من سخت بود، ولی بە صدای  یکی از خوانندگان سورانی زبان آن دوران علاقە زیادی داشتم.
خوانندگان هر کدام برای خود به نگاههای تازه ای در حوزه هنری شان می رسند. اگر از شما بخواهند یک تعریف ساده از موسیقی داشته باشید که با روح و جانت خویشاوندی داشته باشد، چه می گویید؟
من همیشە گفته ام و می گویم کە همچنان کە بدن ما برای زندگی، احتیاج بە آب و غذا دارد، روح ما نیز شدیدا احتیاج بە موسیقی دارد و حرفم این حرفی است کە بارها بزرگان عرصه ی به آن اشاره کرده اند:  «موسیقی،غذای روح است» کە  بە قول معروف : «می توانی با آن عاشق شوی، گریە کنی،بخندی و حتی متنفر شوی»
زاگرس نشینان در طول تاریخ با آواهای گاه تلخ و گاه شور انگیز بسیاری، روزگار گذرانده اند.به عنوان یک زاگرس نشین اصیل، چقدر در این آواهای ماندگار کنجکاوی کرده اید و چه شناختی نسبت به این آواها دارید؟
ببینید! همه می دانند که این سرزمین ، سرزمین آواهایی است که انگار از اعماق تاریخ سر برآورده اند و با مشتاقان ، شورانگیز ترین حرفها را می زنند. در اول بحث هم گفتم کە خوشبختانە من  در خانوادەای بدنیا آمدەام کە بە یکی از قدیمی ترین و اصیل ترین آواهای زاگرس یعنی «هورە» علاقە داشتە اند و همین امر باعث شد کە تحقیقاتی را در این مورد داشتە باشم  و در مورد پیدایش هورە تحقیق کنم . اینکە چە کسانی بیشترین تاثیر را در هورە داشتە و نیز تا چە اندازە این نوع سبک در میان مردم علاقمند داشتە و دارد و حتی گاه به این فکر افتاده ام که ببینم می شود در فورمتی تازه تر با دیگر آواها تلفیقش کنم و از آن بهره بگیرم
آیا می توان گفت سوزی که گاه در آوای «صفامنش» موج می زند، رگ و ریشه اش به آواهای باستانی کُردان این حوالی می رسد؟
دقیقا همینطور است. مگر می شود از این خاک باشی و این حس غریب را نداشته باشی؟!  من احساسم این است کە صدایی کە خدا بە بندە دادە شاید امانتی باشد از گذشتگان و این بە قول شما "سوز" بدون شک ریشە در اصالت و آواهای  این سرزمین (زاگرس) دارد و جالب است بدانید کە پدر بزرگ بندە (پدر مادری بندە) صدای زیبا داشتە و شاید این موروثی بودن صدایی اینچنینی ، دلیلی بر اصیل بودن و ریشە دار بودن این آواها در این سرزمین است.شک نمی کنم که موسیقی کُردی ریشه در اعماق تاریخ دارد.
آقای صفا منش ! موسیقی چه چیزهایی به یک اهل موسیقی می دهد و چه چیزهایی را از او می گیرد؟ به شما چه چیزی داده و چه چیزی از شما گرفته است؟
با پرسشتان موافقم . تحلیل شما درست است. موسیقی خیلی چیزها به هنرمند می دهد و خیلی چیزها را هم از او می گیرد .
بە عنوان مثال اولین چیزی کە می دهد ،یک احساس خوب و مقایسە نشدنی با دیگران است و چون هنر و هنرمند با احساس سر و کار دارد، دومین چیزی کە می دهد، معروفیت و شناخت و عشق و علاقە ای است کە مردم نسبت بە هنرمند دارند و این بهترین هدیه ای است که خداوند به هنرمند می دهد.
چیزهایی کە می گیرد، نسبت بە این مسایل بسیار ناچیز است. مانند اینکە شما بە عنوان یک انسان شناختە شدە برای یک زندگی  سادە و عادی  در میان مردم، کمی با مشکل مواجه می شوی و البتە این امر برای یک هنرمند بسیار طبیعی است .
از اولین تجربه هایی بگویید که صدایتان به گوش مخاطبان رسید. آیا کسی شما را تشویق می کرد؟
اولین کسانیکە مرا مورد تشویق قرار دادند، خانوادە و دوستان بودند کە با حمایتهایشان بندە را تشویق بە ادامە این راە می نمودند.
اولین آلبوم تان چگونه و در کجا منتشر شد؟
اولین البوم غیر رسمی من در سال ۷۹ با نام «خویشگە خاسەگەم» منتشر شد کە آن اثر نوعی همکاری بین شهرهای  کرمانشاە و مهاباد بود .
مدتهاست که در شهرهای بزرگی مثل کرمانشاه ، تهران و... اجرای کنسرت داشته اید. در حواشی  این کنسرتها خاطراتی شکل می گیرد و یا اتفاقاتی کم و بیش می افتد. اگر مقدور هست یکی از این خاطرات را برای مخاطبان تعریف کنید 
حتما! در روز اجرا در تالار وحدت در تهران، گروە زودتر از بندە رسیدە بود و من کمی دیرتر رفتم و بە خاطر این، مجبور شدم کە از درِ ورودی اصلی داخل نشوم و از درِ اداری  وارد شدم کە نگهبان گفت آقا کجا ؟! گفتم «میخوام برم کنسرت» . گفت:« درِ اصلی اونورە ». گفتم کە :«بندە خوانندە گروە هستم و اجازە بدید از اینجا وارد  شوم» گفت اسم !؟ گفتم حسین صفامنش. گفت:«نمیشناسم ». گفتم  «شما اهل کجایی ؟؟» گفت «ترکم» و بندە گفتم کە:« من خوانندە کوردم و شما ترک . اونوقت چطور میخوای بشناسی؟!» گفت :«من نمیدونم ولی نمیشە بری داخل » خواستم تماس بگیرم کە بگویم فکر یک خوانندە دیگر باشید کە خوشبختانە نگهبان دوم بە محض ورود ، بندە را شناخت و کلی معذرت خواهی کرد و آن اتفاق باعث شد کە  آن روز ، روز خاطرە انگیزی برای بندە باشد.
به سابقه موسیقی کُردی در کرمانشاه اشاره بفرمایید و حتی المقدور از بزرگان موسیقی این جغرافیا نام و نشانی ببرید
سابقە موسیقی کرمانشاە بە دوران اواسط قاجار و سید یعقوب ماهیدشتی  بر می گردد کە در آن دوران چون اشعار ایشان  بر مدار موسیقی چرخیدە و خود استاد نیز بر ساز تمبور و سەتار تسلط داشتە از نظر قدمت بە حدود یکصد و چهل سال پیش بر می گردد. (سال قمری) و از بزرگان موسیقی این خطە نیز می توانم از سید یعقوب  شریفی داوودی و مسقطی و خراباتی و مسنن و میرزادە و...نام ببرم
کدام آثارتان بیش از همه مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته است؟ دلیل این استقبال چه فاکتورهایی بوده است؟
در مورد آثار  می توانم البوم «ئیوارە» و «زوون لە وە ر» را نام ببرم  کە در هردوی این البومها از اشعار بسیار خوبی استفادە شدە کە این امر نیز از فاکتورهای محبوبیت آنها در میان مردم بود.
آقای صفا منش این روزها به چه کارهایی مشغول است ؟
سخت مشغول  ساخت البوم جدید هستم   کە ۷۰ در صد  آن با گویش کوردی جنوبی است.
چه پیشنهادهایی برای جوانان جویای نام در حوزه ی موسیقی کُردی دارید ؟
پیشنهاد من این است کە اگر می خواهند در این راە (خوانندگی) گام بردارند ،اول از احساس و علاقە و پتانسیل اولیە خود مطمئن شوند واینکە حتما با اهل فن و اساتید مشورت نمودە و همچنین برای ماندگار شدن حتما از اشعار خوب استفادە نمایند.در پایان از شما هم تشکر می کنم و آرزوی توفیق روز افزون برای شما و همکاران عزیزتان دارم. 
ما هم از شما بسیار ممنونیم و برایتان آروزی سربلندی می نماییم

نظرات [۹]
سه شنبه، ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ :: ۱۶:۴۲
زنده وپایدارباشی
چهارشنبه، ۲۶ خرداد ۱۳۹۵ :: ۱۰:۰۷
سلام کوره تکی تک حسین جان خدا حفظد کنه برامان
شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ :: ۱۲:۴۷
سلام اهنگ هوای بهارمربوط به سال ٧٩,٨٠بود
یکشنبه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۵ :: ۱۷:۵۰
درود بر شما آقا حسین صفامنش... شخصا صدای شما رو از هر صدایی چه هنرمندان داخل کشور وچه خارج ایران از کورد تا فارس برتر میدانم. امیدوارم همیشه اینچنین نفست گرم باشد...
پنجشنبه، ۲۶ آذر ۱۳۹۴ :: ۲۱:۵۸
از آقای صفامنش بخاطر خدمت به هنر و زبان کوردی صمیمانه تشکر میکنم
دوشنبه، ۲۵ آبان ۱۳۹۴ :: ۲۱:۲۰
درود بر همه ایرانیان و بخصوص هم زبانان خودم کردهای مهربان و با معرفت.استاد حسین صفامنش را میشناسم وچند بار از ایشان راهنمایی گرفته ام برای نوشتن شعر واقعا ایشان بینهایت مهربان بی ریا و عاشق کارشان هستند.درود بر افتخار موسیقی کرد حسین صفامنش....مهدی امیری پریان
دوشنبه، ۲۵ آبان ۱۳۹۴ :: ۱۹:۰۱
بنده از اراتمندان استاد صفامنش هستم،و ایشان را بعد از اساتید بزرگ دهه ی پنجاه(لرنژاد و مسقطی و..)در آواز کردی جنوبی به صورت نوین،پرچمدار می دانم. ایشان با صدای مخملی شان خیلی بیشتر از اینها باید، کار کنند و ما مشتاقانه چشم انتظار آثار جدیدشان هستیم. به خاطر خدمات ارزنده ایشان و دیگر اهالی فرهنگ و ادب کردی، برایشان آرزوی سلامتی و سعادت دارم.
دوشنبه، ۲۵ آبان ۱۳۹۴ :: ۱۶:۵۰
یگانه!!
یکشنبه، ۲۴ آبان ۱۳۹۴ :: ۰۹:۵۰
درود بر یگانه پرچمدار موسیقی غرب کشور...به راستی که کلمه وزین و پربار استاد برازنده وجود جنابعالی است... به امید موفقیت های چشم گیر شما در تمامی مراحل زندگی و عرصه هنر...
اطلاعات شما ذخيره شود ؟