دانشگاە رازی بازندەی حرکت های سازندەی فرهنگی غرب کشور / اشکان میری
دانشگاە رازی بازندەی حرکت های سازندەی فرهنگی غرب کشور / اشکان میری
وقتی تصویر کیهان کلهر در مقابل این همه جمعیت پرشور قرار گرفت، نگاەها سرشار از غرور میشد و آنگاە کە نام و نشان معصومعلی معصومی جراح نام آور قلب ایران بر صفحەی نمایشگر نشست، در پوست خود نمیگنجیدیم.
 امروز دانشگاە کردستان پایتخت و مرکز ثقل بزرگ فرهنگ و هنر کوردیست. کوردان نام آور از همه جای جهان گرد آمدەاند، تا بر عظمت فرهنگی خویش ببالند و چە توفیقی بالاتر از اینکە دانشگاهی همچون کردستان آغوش بگشاید و این همه عظمت را در خود جای دهد. از نکات جالب این کنگرەی عظیم، نام هایی بود کە حول جغرافیای کرماشان میچرخیدند و هرگاە نامشان در سالن تکرار میشد، مورد تکریم قرارمیگرفتند.

▫️ بە عنوان نمونە هنگامی کە استاد شهرام ناظری وارد تالار برگزاری مراسم شد آن همه جمعیت پرشور بە افتخارش تمام قد ایستادند و دقایقی را بە طور ممتد با تشویق هایشان هنر کرماشانی را سرافرازانە ارج می نهادند.

▫️ وقتی تصویر کیهان کلهر در مقابل این همه جمعیت پرشور قرار گرفت، نگاەها سرشار از غرور میشد و آنگاە کە نام و نشان معصومعلی معصومی جراح نام آور قلب ایران بر صفحەی نمایشگر نشست، در پوست خود نمیگنجیدیم. نام های دیگری نیز همچون پرتو کرماشانی، علی اکبر مرادی و... مدام به عنوان فخر کوردان تکرار میشدند، از سویی بر خود میبالیدیم و از دیگر سوی حسرت ها بر دل جوانە میزد.

▫️ اینکە چرا دانشگاهی با این همه قدمت، با نامی عاریتی در کرماشان باشد، اما شاهد کوچکترین اثر گذاری آن نباشیم. ای کاش، تصمیم گیرندگان در دانشگاە رازی حداقل مهمان چنین کنگرەهایی میبودند تا گوشەای از ناکارآمدی های خود را آشکارا میدیدند. 
اطلاعات شما ذخيره شود ؟