«پاڵتاوێگ ئەڕای کەیخودا» بە بازار کتاب می آید
 «پاڵتاوێگ ئەڕای کەیخودا»  بە بازار کتاب می آید
▫️پالتویی برای کدخدا روایتگر درد و رنج مردم کورد است کە در حدود سال های ۱۹۴۰ تا ۱۹۹۵ اتفاق افتادە و با گذر از روستای شیان از توابع استان کرمانشاە بە شهرهای اروپایی می رسد کە بە نوعی تقابل سنت و مدرنیتە است.
مژده به دوستداران داستان کوردی در کرماشان

صدای آزادی: رمان "پاڵتاوێگ ئەڕای کەیخودا" نوشتەی مازیار نظربیگی نویسندەی کرمانشاهی توسط "نشر باشور" انتشار یافت و هفتەی آیندە بە بازار کتاب می رسد.
▫️این رمان کە بە زبان کوردی کلهری بە نگارش درآمدە و در فضای کمدی-تراژدی خلق شدە است، در ۱۶۰ صفحە و با قیمت ۲۰۰۰۰ تومان بە بازار کتاب خواهد آمد. 
▫️پالتویی برای کدخدا روایتگر درد و رنج مردم کورد است کە در حدود سال های ۱۹۴۰ تا ۱۹۹۵ اتفاق افتادە و با گذر از روستای شیان از توابع استان کرمانشاە بە شهرهای اروپایی می رسد کە بە نوعی تقابل سنت و مدرنیتە است.
▫️قابل ذکر است کە نویسندەی این رمان، آن را بە شریف باجور کە در حادثەی آتش سوزی جنگل های مریوان بە همراه چند تن از همراهانش با جانفشانی از میان ما رفت، تقدیم کردە است.
اطلاعات شما ذخيره شود ؟