خبر داری؟! / شعری از دکتر علیرضا زرین
خبر داری؟! / شعری از دکتر علیرضا زرین
دکتر علیرضا زرین از شاعران کرمانشاهی است که سالهاست از وطن دور است. اما به شکلی حرفه ای شعر را در قالب های مختلف دنبال می کند.

ئڕا ڕووژئاوا

خبر داری که ما را هر کجا کشتند!
درون خانه هامان بی صدا کشتند!

به هر نامی که شد از خانه مان راندند
فراز کوه ها، در جاده ها کشتند!

به نام گبر و بی دین، کُرد بی نامی
به بمباران و بمب شیمیا کشتند!

خبر داری که تا آواره تر گشتیم،
درون رود و در غار خدا کشتند!

نپرسیدند: نامت یا نشانت چیست؟!
شبیه پشّه ای در زیر پا کشتند

به جرم آدمی بودن در این دنیا
به دست ناکسان و آشنا کشتند

مرا کشتند و او را و عمویم را
مرا آبا و اجداد و نیا کشتند

ندانستند با کشتار انسان ها
نه تنها ما، که خود را تا فنا کشتند

اطلاعات شما ذخيره شود ؟