پرتو، خورشید فروزان شعر کرمانشاهان / استاد خسرو خندان
پرتو، خورشید فروزان شعر کرمانشاهان /  استاد خسرو خندان
شعرهای پرتو در این آشفته بازار ریا همچو تشریفی است کاویزند بر بالای هیچ " آشفته بازار " "ریا" و... مگر از فرهنگ اجتماع سالم سر بر می آورد؟ اشعار و زندگی و شخصیت پرتو هدفمند بوده و هست که گفته اند شعر سوز است برای کشف حقیقت و رازی بهتر از حقیقت وجود ندارد. پیام پرتو برای انسان معاصر جستجوی حقیقت و یافتن آن است.

یادداشت استاد خسرو خندان تبریزی به مناسبت ٢٧اردیبهشت ماه روز استاد پرتو کرمانشاهی
از پرتو کرمانشاهی باید بسیار گفت و نوشت. اما افسوس که نه من آن بضاعت را دارم و نه وقت فراوانی در اختیار هست و حال که قلم قاصر است و فرصت کوتاه، فقط به مختصری بسنده می کنم. اشعار پرتو بازتابی از شخصیت انسان دوست اوست. پرتو انسانی مردمدار که به راحتی و بدون هیچ فضل فروشی معمول بعضی روشنفکران بامردم شهر و دیارش به ویژه جوانان خیلی زود ارتباط گرفته و دمخور می شود.
او دارای حافظه ای بسیار قوی است و ارادتی به فردوسی و حافظ و شهریار دارد.
پرتو بارها در سخنان گوهرین خود عنوان کرده که در شعر مقید به هیچ سبک و فرمی نبوده ، او شعر را ورای کلام موزون و متعارف می داند. وی درغزلسرایی از مهارت و توانایی کاملی برخوردار است و همین سبب شده که او را نامدارترین شاعر معاصر ایران و به ویژه کرمانشاهان بدانند. تصویر سازی ،توجه به ضرباهنگ و ریتم موسیقایی و توجه به نمادها و نشانه ها تکنیک شعری او را می سازد و از نظر محتوایی توجه به مسایل اجتماعی و... می توان فهمید در شعری که حاکی از یک حس نوستالژی است موقعیت جغرافیایی و آداب و رسوم کرمانشاه را باز می نماید.
در میان آتش دود و غبار، شهر هیچستان ما را بین و این غوغای هیچ
در این بیت زیبا او آلودگی محیط زیست ما را بیان می کند ومخاطبان شعر پرتو به خوبی به این حقیقت واقفند آلودگی محیط زیست کار چه کسانی است.
جعبه شهر فرنگ است و به هر سازی در آن صورتک هایی که می خندد بر سیمای هیچ پرتو دنیای امروز را شهر فرنگ دانسته و انسانهایی که جز صورتک چیز دیگری نیستند، همه مسخ و از خود بیگانه شده اند.
شعرهای پرتو در این آشفته بازار ریا همچو تشریفی است کاویزند بر بالای هیچ " آشفته بازار " "ریا" و... مگر از فرهنگ اجتماع سالم سر بر می آورد؟ اشعار و زندگی و شخصیت پرتو هدفمند بوده و هست که گفته اند شعر سوز است برای کشف حقیقت و رازی بهتر از حقیقت وجود ندارد. پیام پرتو برای انسان معاصر  جستجوی حقیقت و یافتن آن است.
او به خوبی می داند چرا شعر می گوید؟ برای چه کسانی می گوید؟ و چرا می گوید؟
سخن بس کنم قصه غمبار شد
قلم خسته و غصه بسیار شد
غمباری قصه از آنجا است که نمی توان آن چنان که باید جایگاه استاد علی اشرف نوبتی " پرتو کرمانشاهی " را بیان نمود و همین غصه دوستداران ایشان را بیش از پیش می کند.
برای استاد فرهیخته و گرانقدر عمر با سعادت توام با سلامتی آرزومندم .
عضو کوچکی از مجموعه تئاتر ایران و خدمتگزار کرمانشاه

به کوشش: دنگ پراو