پرتو سرمایه فرهنگی این شهر تاریخی است / دکتر میر جلال الدین کزازی
پرتو سرمایه فرهنگی این شهر تاریخی است / دکتر میر جلال الدین کزازی
مایەی شادمانی است کە چندی است کە فرهیختگان کرمانشاهی برآن سر افتادەند کە ناماوران کرمانشاە را بە شیوەهای گوناگون بزرگ بدارند و ارج بنهند ...

یادداشت اختصاصی استاد میرجلال الدین کزازی به مناسبت ٢٧اردیبهشت ماه روز استاد پرتو کرمانشاهی.

مایەی شادمانی است کە چندی است کە فرهیختگان کرمانشاهی برآن سر افتادەند کە ناماوران کرمانشاە را بە شیوەهای گوناگون بزرگ بدارند و ارج بنهند گویا بە این نکتە نغز پی بردەاند و باور یافتەاند کە بزرگداشت هر شهر و کشور بە راستی و در بن، بزرگداشت کشور و شهری است کە آنان را در دامان خویش بالاندە است و پروردە. جشن بزرگداشت پرتو سخنور نامدار کرمانشاهی کە از سرمایەهای فرهنگی در این شهر تاریخی است، در همین راستاست و تلاشی است درخور و شایستە ستایش.
بر او خجستە باد
میرجلال الدین کزازی

به کوشش: دنگ پراو
اطلاعات شما ذخيره شود ؟