ئاگر زاگروس ئاماژەی مودڕنیتەی بێ زانیاریه / ئەشکان میری
ئاگر زاگروس ئاماژەی مودڕنیتەی بێ زانیاریه / ئەشکان میری
بنکەیل مەردمی ک مەبەستێان پارێزان ژینگەس یەکێگ له وە هێز ترین و زوور دار ترین بەشەیل هەر کومەڵگایێگە گ تیوەنێد له بوار زانیاری بەخشان مەردم دەسمێەت دار بوود. ئی بنکەیل مەردمیه، ک ڕووژ وە ڕووژ فرەتر و بوون، له ناوچەیل شار نیشن و دەوار نیشن زاگروس کڵاسەیل فێرکاری و زانیار بەخشی له بوار پارێزان ژینگە دا نەن.
مڕۆڤ له دونیای ئمڕووژیا لێوا له خوەی پەرمێد و چاو بەسرێا وەرەو نووا چوود ک هێمان نیەزانێد خوەی بەشێگ له سروشتە نە خاون سروشت! وەردەنگ ئی وەتاره هەر ئەو کەسەیلەنە ک لەی چەن ڕووژه گەرد ئاگر گرتن دارسانەیل بەڕیو، له فەزای مەجازی و پشت شیشەێ موبایلێان یەخە ئەڕا زاگروس دڕین و موور هاوردنە و خوەێان داخواز ژینگەێ بێ گیچەڵ نیشان دانە وەڵام هەناێ پا له سروشت نەن و توان ساتێگ شەکەتی خوەێان لە داوان دارەیل بەڕیو دەر بکەن، هەڵاماتێگ بێ وێنە وه دارسان و بوورەو ئاو خاک تیەرن! وە داخەوە بەش فرەێگ له مەردم، چەویان ها له شوون کار وەدەسەیل دەوڵەتی ک پارێزگەر ژینگەو سروشت بوون، وەڵام نە تەنیا وە بێ هاوکاری مەردم بەڵکەم وە تەنیایی هیوچ دەوڵەتێگ نیەتیونی تەنیا پارێزگەر ژینگە بوود. وە بێ گومان ئیمه مەردم زاگروس نیشن لە هەڵکەفتەیل تاڵ و دڵ تەزن ئی ناوچه بێ بەش نیمن. یەکێگ له گرێنگ ترین مدووەیل ئەوێکە ئیمه له ئاگر گرتن سروشت زاگروس تاوان باریم ئیەسە ک ئەڕا زانیار کردن و بان بردن زانیاری خوەمان سەبارەت له پارێزان ژینگە تەڵاشێگ نیەکەیم!
بنکەیل مەردمی ک مەبەستێان پارێزان ژینگەس یەکێگ له وە هێز ترین و زوور دار ترین بەشەیل هەر کومەڵگایێگە گ تیوەنێد له بوار زانیاری بەخشان مەردم دەسمێەت دار بوود. ئی بنکەیل مەردمیه، ک ڕووژ وە ڕووژ فرەتر و بوون، له ناوچەیل شار نیشن و دەوار نیشن زاگروس کڵاسەیل فێرکاری و زانیار بەخشی له بوار پارێزان ژینگە دا نەن. وەڵام گێچەڵ ئەسڵی ها له پەیوەندی ئی بنکەیله گەرد کۆمەی مەردم. ئەگەر ئاگر گرتن زاگروس ئمساڵ زاگروس دپەیکو بکەیم، جوور ڕووژ ڕووشنە ک ئەو ناوچەیله ک بنکەیل مەردمی ژینگە پارێز فرەتر کار کردنە و پەیونەدی قورسێگ گەرد مەردم داشتنە، یەکم ئەوێکە ئاگر دەرفەت فرەێگ ئەڕا گەشو بیون نەیاشتێه و دۊم زیوتر له بەشەیل دەوڵەتی تیوەنستنە مەردم ئەڕا ئاگر کوشاندن گرت و پڕ بکەن. ئەڵبەت خاسه بیوشیم هەناێ بەش فرەێگ له مەردم له هۊر مودڕنیتەێ تکنوکرات مەندنەو له خەیاڵ خوەێان زەیو تەنیا ئەڕا ئەوان درس بیەو باقی گیاندارەیل بێ بەشن؛ بێ گومان ئێره ئاخر کار بنکەیل مەردمی ژینگە پارێز نیه، بەڵکەم ڕێ دیور و دریژێگ ها له وەرێان ک بتیوەنن وە ئامانج خوەێان ک پارێزان تەمام ژینگەێ زاگروس له خساره بڕەسن. 
له ڕووژگارێگ گ تکنولوژی بەش جیا نەیو له ژیان مەردو دەوڵەتەیل تەمام دونیاس، ئیمه نیەتیوەنیم داخواز قورق کردن ژینگە لە هەر ڕەوشتێگ بیومن! وەڵام تیوەنیم ئاوەدانی تکنولوژیک گەرد پارێزان ژینگە هاوڕێ بکەیم. ئەگەر زانیاری گێشتی مەردم سەبارەت له پارێزان ژینگە گەرد سەرکەفتن تکنولوژیکی پەیوەندی بگرێد، تیوەنیم بیوشیم سروشت و ژینگە له خاس ترین و دڵنیا ترین حاڵ خوەی ئەڕا مێوانداری له تەمام گیاندارەیلە. وەڵام نووڕگەێ بانان سروشت، گەرد ئی ڕەوشتە ک مەردم ئێرەنگە گرتنەسە وەر، هەناێ مودڕنیتە وەرەو نووا چوود وەداخەوە ئاگر فرەترێگ داوانێ گرێدەو وەر. تەنیا له حاڵەتێگ سروشت وە بێ گێچەڵ مینێد ک مەردم وەی باوەڕە بڕەسن ک سەرکەفتن (پیشرفت) له گەرەو سروشتێگ ساق و ساڵمه.
اطلاعات شما ذخيره شود ؟