دور دوم کنسرت تور «ناگفته»موسیقی دانان برجسته کرمانشاهی آغاز شد
http://kurdpress.com/Fa/NSite/FullStory/News/?Id=۹۹۳۶۶#Title
اطلاعات شما ذخيره شود ؟