علی رضایی هنرمند کرمانشاهی : موسیقی دستگاهی ایران با ردیف تعریف میشود
http://www.kurdpress.com/Fa/NSite/FullStory/News/?Id=۱۰۰۵۵۱#Title
اطلاعات شما ذخيره شود ؟