سه گفتار بر شعر امروز ایران/ بابک صحرانورد
http://kurdpress.com/Fa/NSite/FullStory/News/?Id=۱۱۶۹۱۴#Title
اطلاعات شما ذخيره شود ؟