پژوهش نامه و آسیب شناسی شعر کوردی کلهری منتشر شد


کتاب «پژوهش نامه و آسیب شناسی شعر کوردی کلهری»کە مجموعە ای از اشعار، مقالە ها (جمعی از شاعران و نویسندگان)، گفت و گوها و نیز فصل آسیب شناسی و نقد پیرامون شعر کوردی ایلام و کرمانشاە می باشد بە اهتمام مازیار نظربیگی، با ویراستاری سجاد جهانفرد و با همکاری انتشارات دیباچە و حمایت اعضای صندوق نویسندگان کورد بە چاپ رسید.
چاپ اول این کتاب شامل سە فصل اصلی و در ۴۳۳ صفحە در قطع وزیری و در تیراژ ۱۲۵۰نسخە و با قیمت ۲۵ هزار تومان توسط انتشارات دیباچە بە بازار عرضە گشتە است.
کتاب پژوهش نامە و آسیب شناسی شعر کوردی ایلام و کرمانشاە می تواند دریچە ای تازە بە روی ادبیات این منطقە باز کند و جرقە ای باشد برای فعالیت های مستمر در زمینەی نقد و بررسی آکادمیک و مکتوب و همچنین راە را برای آشنایی همسایە های زبانی جهت تعامل و ترجمە آثار بگشاید کە بی شک ادبیات هر زبانی نیازمند چنین فضایی خواهد بود.
لازم بە ذکر است که کتاب مذکور را می توان از نشر دیباچه و  کتاب فروشی های معتبر تهیە کرد.
ارسال خبر: محمدجواد جلیلیان
اطلاعات شما ذخيره شود ؟