لیست کتابها »

ارسال از طریق پست:
شماره حساب:
بانک ملی – حساب سیبا ، بنام جلیل آهنگرنژاد شماره حساب: ۰۱۰۳۹۱۰۱۴۰۰۰۱
شماره کارت: ۸۸۳۸-۶۲۱۷-۹۹۱۱-۶۰۳۷

سامانه ارسال بانک ملی:
https://epayment۲.bmi.ir/SecurePages/Default.aspx


ارسال با پیک موتوری و دریافت هزینه مربوطه در محل:
شهرستانهای تهران و کرمانشاه* نام و نام خانوادگی:
* ایمیل:
* تلفن:
* نشانی کامل پستی:
* کتابهای مورد نظر:
*زمان تحویل:
/ / 13
از ساعت:
تا ساعت:
متن ضروری: